Gebruiksvoorwaarden Q Global Jobs

De vertaling in de Poolse taal van de huidige Gebruiksvoorwaarden is officieus en louter bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van een geschil of conflicterende bepalingen zal de Nederlandstalige versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds voorrang hebben.

Het gebruik van de website www.qglobaljobs.eu (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Qjobs@Work B.V., KvK 58415815, met statutaire zetel te 5107 RD Dongen, De Schacht 11 (hierna: "Wij" of de "Onderneming"). 

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie.

De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

De veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door onze Onderneming hoog in het vaandel gedragen. Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming dan ook ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link.

Cookies

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Nederlands recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.